Order.Code
T2 (mm) T1 (mm) H     (mm) W (mm) L (mm) Factory Dip Galvanized
4 2≃2.5 150 30 120 SSNA-SCT-F10 1
4 2≃2.5 150 30 170 SSNA-SCT-F15 2
4 2≃2.5 150 30 220 SSNA-SCT-F20 3
4 2≃2.5 150 30 320 SSNA-SCT-F30 4
4 2≃2.5 150 30 420 SSNA-SCT-F40 5
4 2≃2.5 150 30 520 SSNA-SCT-F50 6
4 2≃2.5 150 30 620 SSNA-SCT-F60 7
4 2≃2.5 150 30 720 SSNA-SCT-F70 8
4 2≃2.5 150 30 820 SSNA-SCT-F80 9
Order.Code
T2 (mm) T1 (mm) H     (mm) W (mm) L(mm) Hot Dip Galvanized
4 2≃2.5 150 30 120 SSNA-SCT-H10 1
4 2≃2.5 150 30 170 SSNA-SCT-H15 2
4 2≃2.5 150 30 220 SSNA-SCT-H20 3
4 2≃2.5 150 30 320 SSNA-SCT-H30 4
4 2≃2.5 150 30 420 SSNA-SCT-H40 5
4 2≃2.5 150 30 520 SSNA-SCT-H50 6
4 2≃2.5 150 30 620 SSNA-SCT-H60 7
4 2≃2.5 150 30 720 SSNA-SCT-H70 8
4 2≃2.5 150 30 820 SSNA-SCT-H80 9

سینی کابلنردبان کابل

براکت